یکی از خیابان ها شهر رستم آباد بنام شهید سردار سلیمانی نام گذاری خواهد شد